Λιγκοβανλής Στέφανος

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

TMHMA ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Λιγκοβανλής Στέφανος

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής

Ανθρώπινη δραστηριότητα και τεχνολογική συμπεριφορά κατά τη Μέση και την Ανώτερη Παλαιολιθική εποχή στη βορειοδυτική Ελλάδα: οι μαρτυρίες των λιθοτεχνιών λαξευμένου λίθου από το Μ. Καρβουνάρι, τη Μολόνδρα και το Ελευθεροχώρι 7

Επιβλέποντες

Επιβλέπων Καθηγητής : Γαλανίδου Νένα

Μέλη Επιτροπής :

(1) Γαλανίδου Νένα

(2) Κόπακα Κατερίνα

(3) Ευστρατίου Νίκος

Στοιχεία Διατριβής

Έναρξη Διδακτορικής Έρευνας : 01/04/2009

Ημερομηνία Υποστήριξης Διδακτορικής Διατριβής: 28/02/2014

Εγκεκριμένος Π/Υ: 45.000

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή διερευνά την τεχνολογική συμπεριφορά, το δίκτυο κατοίκησης και τις στρατηγικές επιβίωσης των ανθρωπιδών που έζησαν κατά τη Μέση και την πρώιμη Ανώτερη Παλαιολιθική στην βορειοδυτική Ελλάδα. Κάτι τέτοιο επιχειρείται μέσα από την τεχνολογική συγκριτική μελέτη εργαλειακών συνόλων λαξευμένου λίθου που ήρθαν στο φως σε τρεις υπαίθριες θέσεις -Μεγάλο Καρβουνάρι, Μολόνδρα και Ελευθεροχώρι 7 - του νομού Θεσπρωτίας.

Λέξεις κλειδιά

Παλαιολιθική Εποχή, υπαίθριες θέσεις, λιθοτεχνίες λαξευμένου λίθου, κυνηγοί-τροφοσυλλέκτες, βορειοδυτική Ελλάδα.

Παραδοτέα - Δημοσιεύσεις

1) *Λιγκοβανλής Σ. & Παπούλια Χ., υπό εκτύπωση. Η ταφονομία των παλαιολιθικών τεχνέργων στις ερυθρογαίες της Ηπείρου -νέα ευρήματα. Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου Προϊστορικής Αρχαιολογίας (Βόλος 2008).

2) *Λιγκοβανλής Σ., υπό εκτύπωση. «Αντικείμενα» και «υποκείμενα» κατά τη Μέση και την Πρώιμη Ανώτερη Παλαιολιθική περίοδο στην Ήπειρο. Μαρτυρίες από τη μελέτη του υλικού πολιτισμού 3 προϊστορικών υπαίθριων χώρων χρήσης στη Θεσπρωτια. Πρακτικά διημερίδας του Πανεπιστημίου Κρήτης για το ερευνητικό πρόγραμμα Ηράκλειτος ΙΙ, (Ηράκλειο 2012)

3) *Λιγκοβανλής Σ., 2014. Ανθρώπινη δραστηριότητα και τεχνολογική συμπεριφορά κατά τη Μέση και την Ανώτερη Παλαιολιθική εποχή στη βορειοδυτική Ελλάδα: οι μαρτυρίες των λιθοτεχνιών λαξευμένου λίθου από το Μ. Καρβουνάρι, τη Μολόνδρα και το Ελευθεροχώρι 7. Διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Κρήτης

4)* Ligkovanlis S., 2014. The exploitation of the Thesprotian wetlands (NW Greece) during the Middle and the Early Upper Palaeolithic; Different hominins yet “similar” strategies? Reflections from the material world. *Aegaeum* 37: 509-513.     

5) *Ligkovanlis S., 2013. A Rare Case of ‘Technological Connectivity’ Across the Adriatic Sea during the Middle Palaeolithic; The Eleftherochori 7 Mousterian lithic assemblage in its south/southeast European context. Στο L. Bombardieri, A. D’Agostino, G. Guarducci, V. Orsi & S. Valentini (επ.), *SOMA 2012 Identity and Connectivity* (*Proceedings of the 16th Symposium on Mediterranean Archaeology, Florence, Italy, 1–3 March 2012*): 645-654. BAR International Series 2581, Archaeopress, Oxford.      

6)* Ligkovanlis S., 2011. Megalo Karvounari Revisited. In B. Forsén and E. Tikkala (επ.),* Thesprotia Expedition II. Environment and Settlement Patterns*: 159-180. Papers and Monographs of the Finnish Institute at Athens Vol. XVI, Helsinki.

7)Γραπτή εργασία (με τη μορφή εκτεταμένης περίληψης) με τίτλο "Αντικείμενα» και «υποκείμενα» κατά τη Μέση και την Πρώιμη Ανώτερη Παλαιολιθική περίοδο. Οι μαρτυρίες από τρεις υπαίθριους χώρους χρήσης στη Θεσπρωτία" για τα πρακτικά της διημερίδας του Ηράκλειτου ΙΙ που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

8) Γραπτή εργασία από κοινού με την Χριστίνα Παπούλια με τίτλο "Η ταφονομία των παλιολιθικών τχνέρων στις ερυθρογαίες της Ηπείρου -νέα ευρύματα. Στα Πρακτικά του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου Προϊστορικής Αρχαιολογίας που διεξήχθη σο Βόλο το 2008.

9) Διδακτορική διατριβή με τίτλο: Ανθρώπινη δραστηριότητα και τεχνολογική συμπεριφορά κατά τη Μέση και την Ανώτερη Παλαιολιθική εποχή στη βορειοδυτική Ελλάδα: Οι μαρτυρίες των λιθοτεχνιτών λαξευμένου λίθου από το Μ. Καρβουνάρι, τη Μολόνδρα και το Ελευθεροχώρι 7. Τελικό παραδοτέο της παρούσας έρευνας.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1) Προφορική ανακοίνωση με τίτλο: *«Αντικείμενα και «υποκείμενα» κατά τη Μέση και την Πρώιμη Ανώτερη Παλαιολιθική περίοδο στην Ήπειρο-μαρτυρίες από τη μελέτη του υλικού πολιτισμού 3 προϊστορικών υπαίθριων χώρων χρήσης στη Θεσπρωτία*. Διημερίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης για το ερευνητικό πρόγραμμα «Ηράκλειτος ΙΙ». Ηράκλειο, Δεκέμβριος 2012.

2) Προφορική ανακοίνωση με τίτλο*: A case of ‘technological connectivity’ across the Adriatic Sea? **The Middle Palaeolithic Eleftherochori 7 lithic assemblage in its* *southeastern European context.* 16ο Διεθνές Συμπόσιο Μεσογειακής Αρχαιολογίας (16th Symposium of Mediterranean Archaeology-S.O.M. A). Φλωρεντία, Μάρτιος 2012.

3) Eπιτοίχια ανακοίνωση με τίτλο: *The exploitation of the Thesprotian wetlands (NW Greece) during the Middle and the Early Upper Palaeolithic; Different hominins yet “similar” strategies? Reflections from the material world*. Διεθνές Αρχαιολογικό Συνέδριο “PHYSIS. 14ème Rencontre Egéenne Internationale”. Παρίσι, Δεκέμβριος 2012.8/6/15